บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม เป็นสถานที่พัก พร้อมบริการจาก ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึง พฤติกรรมอาการของผู้รับบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแล เอาใจใส่ผู้รับบริการ ด้วย ความรัก ความอบอุ่น ให้ความ สำคัญแก่ผู้รับบริการดุจ ญาติมิตร ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และ พลานามัย


บริหารงานโดย

- รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
- พยาบาลวิชาชีพ
- เจ้าหน้าที่บริบาล 24 ชั่วโมง
- ทีมงานอาชีพ ด้านคหกรรม และ การรักษาความสะอาด
  พร้อมทีมรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง